OK18 for studerende

Her på siden har vi samlet alt, du bør vide som studerende om OK18. Vi opdaterer siden løbende, så hold øje med den.

Status i OK18

Ofte stillede spørgsmål

Der er indgået generelle aftaler for alle offentligt ansatte. Alle fagforeninger forhandler nu deres egne særaftaler på plads. Herefter sendes de endelige aftaler til afstemning blandt medlemmerne, og resultaterne offentliggøres 4. juni. Stemmes aftalerne ‘hjem’ er konflikten afblæst.

Se DS’ aftale på det kommunale område her

En overenskomst (OK) er en aftale mellem arbejdstagere og arbejdsgivere om løn, arbejdstid, ferie og meget mere. For socialrådgivere er det Dansk Socialrådgiverforening (DS) der forhandler med hhv. staten, regionerne og kommunerne (KL) om vilkår for socialrådgivere. De nuværende overenskomster gælder indtil 31. marts 2018. DS har fremsat sine krav til nye overenskomster – bl.a. om ret til uddannelse for praktikvejledere og ret til introforløb og mentor for nyansatte.
Den helt store uenighed i år er spørgsmålet om løn. De offentligt ansatte vil gerne have del i det økonomiske opsving efter at have holdt tilbage med lønkravene ved de sidste mange lønforhandlinger. Arbejdergiverne er uenige og mener ikke, at de offentligt ansatte skal have mere i løn, selvom dette har været kutyme i årtier jf den danske model.
En anden stor knast i forhandlingerne er retten til de frie forhandlinger ved overenskomstforhandlinger. Lærernes konflikt med staten (Moderniseringsstyrelsen) i 2013 endte med et lovindgreb (Lov 409), der stadig er gældende. Dvs., at lærerne reelt ikke kan forhandle med arbejdsgiverne (primært Staten) om deres egen arbejdstid, hvilket er brud på den danske model. Socialrådgiverne er de andre fagforeninger synes ikke, at det er rimeligt, og frygter samtidig, at Staten vil udvide deres brud på den danske model for alle faggrupper.
En tredje knast handler om vores underviseres ret til at holde frokostpause. Moderniseringsstyrelsen vil gøre det muligt for de lokale arbejdsgivere (uddannelsesinstitutioner) at fratage betalt frokostpause fra medarbejderne. Det kan betyde, at vores undervisere og andet personale på skolerne skal arbejde 2,5 time mere hver uge.
Endelig er der en knast, der handler om, at forringe socialrådgiverne og andre velfærdsarbejderes seniorfridage. Pt kan man holde fem årlige seniorfridag fra sit 60. år, men arbejdsgiverne ønsker at rykke dette. Det betyder, at os studerende, der for de flestes tilfælde skal arbejde til vi er over 70 år gamle først kan få seniorfridage fra fem år før vi kan gå på pension.
NB: Denne rubrik er skrevet før aftalerne faldt på plads.

NB: Denne rubrik er skrevet før aftalerne faldt på plads.
UddannelsesstederAkademikerorganisationerne, som vores undervisere på uddannelsesstederne er medlem af, har varslet strejke, der kan træde i kraft fra 6. maj på følgende uddannelsessteder, hvor der ikke vil være undervisning under strejken:

 • – UC Syd
 • – Københavns Professionshøjskole

Dansk Socialrådgiverforening, der organiserer en del af vores (socialfaglige) undervisere har ligeledes varslet strejke på Københavns Professionshøjskole fra 12. maj.
Staten (Moderniseringsstyrelsen) har varslet lockout fra 12. maj på alle Professionshøjskoler og AAU.

Arbejdspladser
Se her, hvilke arbejdspladser Dansk Socialrådgiverforening har udtaget til strejke på statens område
Se her, hvilke arbejdspladser på det kommunale område, Dansk Socialrådgiverforening har udtaget til strejke
Se her, hvilke arbejdspladser på det regionale område, Dansk Socialrådgiverforening har udtaget til strejke

Opstår der konflikt blandt praktikvejledere på praktikstederne, er det vigtigt, at vi som studerende forholder os solidariske med de konfliktramte. Samtidig skal vi stille krav til vores uddannelses- og praktiksteder om, at vi kan gennemføre vores praktik i henhold til praktikhåndbogen og de indgåede aftaler.Husk:

 • Snak med din praktikvejleder og kolleger. Hold dig orienteret i udviklingen frem mod en evt. konflikt ved at deltage i dialogen blandt socialrådgiverne og evt. andre faggrupper på dit praktiksted
 • Vi har ikke strejkeret, men vi er selvfølgelig solidariske med vores fagfæller og kommende kolleger og tager derfor ikke konfliktramt arbejde!
 • Snak med din vejleder på studiet og aftal det videre forløb. Kontakt evt. praktikansvarlig på uddannelsesstedet.
 • Hvis det forventes at læringen i din praktik påvirkes af en konflikt bør du drøfte dette – og evt. lave aftaler – med din vejleder, praktikstedets ledelse og din uddannelsesinstitution. Det er vigtigt, at der er klare aftaler i forhold til varetagelse af selvstændige opgaver/samtaler/borgerkontakt og adgangen til faglig backup/supervision i forbindelse med vanskelige forløb. Aftaler skal sikre, at du som studerende ikke kommer til at stå alene, uden adgang til professionsfaglig vejledning på praktikstedet eller fra din uddannelsesinstitution.
 • Kontakt SDS, hvis du er i tvivl om noget. Vi følger forhandlingerne og har et tæt samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening.
 • Vis solidaritet med dine undervisere, vejledere og kolleger, for det er ikke deres skyld, at arbejdsgiverne gør det svært at finde #EnLøsningForAlle.

Er de praktikvejleder udtaget til strejke eller lockout bør du snakke med vedkommende, hvis I ikke allerede er i dialog om en evt. konflikts betydning for din praktik.

 • Praktikvejledere, der er udtaget til strejke eller lockout, forventes at snakke med sine praktikanter om hvad konflikten kan betyde for den studerendes praktikforløb.
 • Konfliktramte praktikvejledere bør forud for konfliktens ikrafttrædelse inddrage sin nærmeste leder mhp. at afklare spørgsmål og lave nødvendige aftaler, samt forebygge, at praktikanten ikke under praktikken pålægges konfliktramt arbejde (se nærmere nedenfor).
 • Konfliktramte praktikvejledere bør forud for konfliktens ikrafttrædelse orientere den tilknyttede vejleder på uddannelsen og evt. socialrådgiveruddannelsens praktikkoordinatorer med henblik på, at der sikres praktikanten fortsat professionsrettet vejledning (jf. studieordning, praktikhåndbog og de indgåede aftaler om dit praktikforløb) i konfliktperioden, herunder sikre at der er klare aftaler om praktikantens evt. varetagelse af
  selvstændige opgaver/samtaler/borgerkontakt og praktikantens adgang til faglig backup/supervision i forbindelse med vanskelige forløb.

Konfliktramt arbejde er kort fortalt det arbejde, som overenskomstansatte medarbejdere, der er omfattet af konflikten, skulle have udført. Dette arbejde må ikke udføres af de medarbejdere og praktikanter, som IKKE er omfattet af konflikten. Tjenestemænd, ikke-medlemmer, andre faggrupper eller praktikanter/studerende må altså IKKE blive pålagt eller selv påtage sig konfliktramt arbejde. Hvis arbejdsgiver forsøger at få konfliktramt arbejde udført, er det i strid med hovedaftalerne og opfattes som et forsøg på at afbøde konfliktens virkning. Det må arbejdsgiver ikke.
Medarbejdere eller praktikanter, der afviser at påtage sig konfliktramt arbejde, kan ikke beskyldes for arbejdsvægring/arbejdsnedlæggelse, og samtidig må medarbejdere eller praktikanter heller ikke udnytte konfliktsituationen til at nægte at udføre deres “normale” opgaver.
– Det vurderes at være ”normalt” arbejde at passe de fx fem sager, som du har passet før en konflikt.
– Det vurderes IKKE at være ”normalt” arbejde, hvis du under en konflikt pålægges ansvar for nye sager, som tidligere har været varetaget af strejkeramte kolleger – og som det ikke var planlagt at du skulle overtage forud for afgivelsen af konfliktvarslet.
– Grænsen mellem “normalt” arbejde og konfliktramt arbejde vil i nogle tilfælde være vanskelige at definere, og bliver du som praktikant usikker kan du søge sparring hos SDS, hos DS og/eller hos din vejleder eller praktikkoordinator på socialrådgiveruddannelsen (forudsat at
vedkommende ikke også er konfliktramt).
Eventuelle konkrete uenigheder om, hvad der er konfliktramt arbejde søges afklaret mellem DS og KL/Danske Regioner eller mellem DS/CO10 og moderniseringsstyrelsen og afgøres i sidste ende af Arbejdsretten eller tjenestemandsretten.
SDS og DS henstiller selvfølgelig til, at I ikke i en konfliktperiode indgår aftaler om at tage arbejde som vikarer på konfliktramte områder, da det vil svare til at påtage sig konfliktramt arbejde.

Mange undervisere og øvrige medarbejdere på uddannelsesstederne vil også blive inddraget i en eventuel konflikt, hvilket vil påvirke dit studieforløb mere eller mindre, afhængig af hvor du er på uddannelsen.
På Københavns Professionshøjskole har DS, der organiserer hovedparten af de socialfaglige undervisere, varslet strejke fra 6. maj, og samtidig har akademikerorganisationerne, der organiserer hovedparten af underviserne i jura, samfundsfag og psykologi, varslet strejke for
sine medlemmer fra 6. maj på både Københavns Professionshøjskole og på UC Syd.
Staten (Moderniseringsstyrelsen) har – som arbejdsgiver – varslet lockout overfor organiserede undervisere m.fl. fra 12. amj på alle Professionshøjskoler og på AAU.
Konkret vil det betyde hel eller delvis aflysning af undervisning, vejledning og andre aktiviteter, herunder eksamen, som skulle foregå i den periode, hvor de pågældende medarbejdere er ramt af strejke eller lockout.
De undervisere, der ikke er omfattet af strejke/lockout, vil som udgangspunkt gennemføre deres planlagte undervisning, vejledning, m.v., hvis forholdene tillader det.
Det er ledelsen på den enkelte professionshøjskole og på AAU, der er ansvarlig for at planlægge, hvad der skal ske i tilfælde af konflikt, og dermed sikre at konflikten går mindst muligt ud over dig og dit uddannelsesforløb. Det er derfor også ledelsen på den enkelte professionshøjskole og på AAU, der er ansvarlig for at informere om eventuelle ændringer og aflysninger. Du kan forvente at få noget information direkte fra din uddannelsesledelse og anden information skal du selv opsøge på uddannelsesinstitutionens hjemmeside m.v.
Da omfang og varighed af en eventuel konflikt er ukendt, er det heller ikke muligt at svare på hvilken betydning en eventuel konflikt vil få for dit studieforløb. Konkret arbejder SDS for at din uddannelse ikke forsinkes, udskydes og/eller forringes på grund af konflikten, men rammer og muligheder for at forhindre dette vil først være kendt når konfliktens slutdato er kendt. Har du spørgsmål til dette, opfordres du til at kontakte din lokale SDS afdeling eller SDS’ formandskab på fu@sdsnet.dk.
Hvis der er konflikt på dit uddannelsessted, håber vi, at du vil engagere dig og være solidarisk med dine undervisere. Undervisernes kamp for bedre arbejdsforhold er også vores kamp for en bedre uddannelse.

Hvis du er ansat i et studenterjob eller en normeret stilling på det administrative område, vil du formentlig være omfattet af en HK-overenskomst og det vil være HK, der varsler konflikt og udbetaler konfliktstøtte. Derfor vil du blive omfattet af en konflikt på HK´s overenskomst, hvis du er medlem af HK.

SDS har talt med uddannelseslederne. De gør alt, hvad de kan for, at det ikke sker. Der er dog en risiko for, at eksamenerne kan rykkes til ind i juli.

Under en konflikt vil du få udbetalt SU som normalt. SU-styrelsen er ikke udtaget til strejke, og arbejdsgivernes lockout vil ikke påvirke udbetalingen af SU. Men: Sagsbehandlingen af nye SU-ansøgninger o.lign. vil forsinkes, da de statslige arbejdsgivere lockouter deres sagsbehandlere. Hvad angår forsinkelse, ekstra SU-klip og fare for at ryge ud af SU systemet vil man i første omgang bruge de gældende regler for dispensation og ansøgninger om ekstra SU-klip – lidt ligesom hvis din underviser bliver syg, og eksamen derfor aflyses. Hvis konflikten varer meget længe, eller hvis virkelig mange studerende fanges i uheldige situationer, vil SU-styrelsen kigge på at lave særlige SU-regler til at håndtere dette. Vi opdaterer denne side, så snart der er nye oplysninger.

SDS samarbejder med Bauta forsikringsselskab. Bauta har besluttet, at deres rejseforsikring med afbestillingsdækning dækker helt ekstraordinært, hvis du må aflyse din rejse, hvis den varslede lockout eller strejke bliver en realitet. Dette gælder også, hvis din eksamen skulle blive rykket ind i den normale sommerferieperiode på grund af konflikt. Du skal først kontakte Bauta, hvis den varslede locktout eller strejke bliver en realitet.

Hvad kan jeg gøre for fællesskabet?

Som studerende forholder vi os solidariske med de konfliktramte – og forventer, at alle indgår i den fælles mobilisering og aktivisme blandt socialrådgivere, socialrådgiverstuderende samt andre velfærdsarbejdere og studerende. Dette bør altid ske under hensyn til mødepligt i forbindelse med praktik, modulforløb, m.v.

Kontakt din lokale SDS afdeling eller tilmeld dig via dette link, hvis du vil være med til at lave OK18-aktivitet.

Tjek info om aktiviteter på vores facebookside, og find dine nuværende eller kommende kollegers aktiviteter på DS’ hjemmeside.

Se vores idékatalog til solidariske socialrådgiverstuderende. Det har en masse idéer til både store og små aktiviteter, du og dine medstuderende kan lave sammen.

På denne hjemmeside kan du se fagbevægelsens “En Løsning for Alle” og “Skulder Ved Skulder” demonstrationer og finde et arrangement tæt på dig.

Brug og del vores facebook-grafik og vis, at du støtter velfærdsarbejdernes kamp for en fair løn:

Konflikt-hotline

Hvis du har spørgsmål til, hvad konflikten betyder for sig som studerende, eller hvordan du kan hjælpe til, kan du skrive til os på fu@sdsnet.dk. Hvis det haster, kan du kontakte SDS’ konflikt-hotline:

Vest for Storebælt inden kl. 17 Lone Olsen Jørgensen +45 612 257 77
Øst for Storebælt inden kl. 17 Anders Bruun Andersen +45 612 257 40
Alle efter kl. 17 Christina Svane Larsen +45 423 193 36
Alle i weekenden Email fu@sdsnet.dk

Bliv en del af fællesskabet

SDS arbejder i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening for at få mest muligt ud af OK18. Både for rimelige løn- og arbejdsvilkår for socialrådgivere, undervisere og andre velfærdsarbejdere, men også for at en eventuel konflikt vil skabe færrest mulige udfordringer i forhold til vores uddannelser.
Er du ikke allerede medlem kan du hurtigt blive det ved at følge dette link.

Det koster kun 32 kr. om måneden og giver ud over indflydelse på vores uddannelser også en andre række fordele. Velkommen til!

Læs mere

– Anders Bruun: Det er vores kamp

– Stormøde: Studerende side om side med de konfliktramte

– Vigtig konfliktinfo for studerende.

– SDS Københavns OK18-udtalelse.

Læs om Dansk Socialrådgiverforenings krav til arbejdsgiverne her.