Socialrådgiverstuderende stemmer social retfærdighed!

Så fik Løkke endelig trykket på valgknappen og her på siden kan du læse SDS’ mærkesager til folketingsvalget den 5. juni. Vores vilkår som både socialrådgiverstuderende og kommende socialrådgivere er i høj grad præget af den politiske linje. Derfor er det også vores pligt at forholde os kritisk til den politik, der bliver ført og måden hvorpå det påvirker samfundet og alle os, der lever i det. Vi har derfor tre temaer i folketingskampagnen:

  • Stem uddannelse – tænk fremtid!
  • Stem socialt – mod ulighed!
  • Stem velfærd – for alle!

Så brug SDS’ mærkesager, når du skal spørge DIN folketingspolitiker, om de også vil kæmpe for social retfærdighed!

Stem uddannelse – tænk fremtid!

Uddannelse er fremtiden og vi er fremtidens socialrådgivere. Derfor skal det kommende folketingsvalg også handle om os og vores uddannelse. Uddannelse er med til at sikre, at vi har et lige og demokratisk samfund, der er klædt på til at modstå de kommende udfordringer.

Derfor samarbejder SDS også med andre elever og studerende, både i Fagbevægelsens Ungdom og i Elev- og Studenterbevægelsen med kampagnen Stem Uddannelse.

Stop nedskæringerne i vores uddannelser!

Omprioriteringsbidraget har betydet massive nedskæringer i vores uddannelser og det går hårdt ud over kvaliteten. Med de nuværende prioriteringer bliver der skåret 9 milioner kroner fra uddannelsesområdet hver dag! I SDS er vi nervøse for de langsigtede konsekvenser af dette, hvis ikke uddanelsesområdet får tilbageført midlerne.

Som socialrådgiverstuderende oplever vi konsekvenserne i form af sammenlægning til storhold, undervisning i auditorier og meget mere læsetid og mindre reel undervisning. Men vi kan ikke bare læse os til at blive verdens bedste socialrådgivere. Vi har brug for kvalificeret og praksisnær undervisning og træning fra vores dygtige undervisere!

Fjern uddannelsesloftet!

Vi har ret til livslang læring og dygtiggørelse. Vi mener, at uddannelsesloftet forhindrer os i at vælge om og blive klogere undervejs i vores uddannelse. Vi oplever, at uddannelsesloftet leder til frafald og yderligere pres i en i forvejen accelererende uddannelseskultur. Desuden er det ofte yderst gavnligt med en kombination af flere fagligheder, hvorfor det er ærgerligt, at uddannelsesloftet skal begrænse os, hvis man for eksempel som pædagoguddannet ønsker at læse til socialrådgiver. Uddannelsesloftet skal derfor fjernes hurtigst muligt.

Højere SU!

Vi vil så gerne blive verdens bedste socialrådgivere. Det kræver, at vi har tid til fordybelse i vores uddannelse og vores kommende fag. Vi skal derfor have en SU, som er til at leve af, så vi ikke skal bruge al vores tid på at tjene penge til huslejen.

SU’en sikrer, at alle har råd til at tage en uddannelse uanset størrelsen på deres forældres pengepung. SU’en er en uundværlig del af vores uddannelsessystem, og er med til at sikre social mobilitet. SDS kæmper derfor for, at SU-systemet skal forbedres frem for at forringes eller laves om til en lånemodel.

Stop karakterræset!

Vi er ikke vores karakterer og vi bliver heller ikke nødvendigvis bedre socialrådgivere af at have et gennemsnit på 12. Stress, angst og mistrivsel stiger blandt unge studerende og der er flere og flere, der føler sig nødsaget til at sygemelde sig eller opgive studierne.

I SDS kæmper vi derfor for et opgør med fremdriftsreformer, karakterræs og pres. Vi har brug for mindre fokus på karakterer og mere feedback og vejledning.

Stem socialt – mod ulighed!

Uligheden i Danmark stiger. De rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere. Denne tendens skal stoppes hurtigst muligt, og nedenfor kan du læse SDS’ idéer til, hvordan vi kan stemme for et mere lige og socialt retfærdigt Danmark.

Afskaf fattigdomsydelserne!

De ydelser, som skal fungere som et sikkerhedsnet for de danske borgere under ledighed, sygdom eller andre sociale problemer, er så lave, at det er noget nært umuligt at få et dagligt budget til at løbe rundt. Kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, integrationsydelsen og uddannelseshjælpen er eksempler på, hvordan politikerne i en årrække har forsøgt at motivere borgere tilbage i beskæftigelse eller uddannelse ved hjælp af økonomiske incitamenter. Disse ydelser har selvsagt stor betydning for familierne og en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra december 2018 viser, at der nu er 64.500 børn i Danmark, der vokser op i fattigdom.

Ingen, hverken børn eller voksne, skal have en dagligdag, hvor deres basale behov ikke kan opfyldes. Flere og flere borgere er nødsaget til at undlade dagens tredje måltid, tandlægebesøg, livsnødvendig medicin og offentlig transport. Dette burde ikke være en realitet i et rigt land som Danmark. Derfor mener SDS, at fattigdomsydelserne skal afskaffes og ydelserne skal tilpasses til reelle leveomkostninger. Du kan læse SDS’ udtalelse fra årsmødet i 2018 om fattigdom her.

Drop zoneforbuddet for hjemløse!

I 2018 blev det såkaldte zoneforbud for hjemløse vedtaget. Dette forbud betyder, at kommuner kan forbyde hjemløse adgang til kommunen med den begrundelse, at de skaber utryghedsskabende lejre.

I SDS mener vi ikke, at man skal kriminaliseres på baggrund af om man har en fast bopæl eller ej. Hvis vi skal hjælpe hjemløse borgere er forbud og udvisning fra kommuner ikke vejen frem.

Luk udrejsecentrene!

En rapport fra Røde Kors viser, at der er dobbelt så høj risiko for psykiske diagnoser for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark end hos andre nyankomne flygtningebørn. 61 % af børnene opfylder sandsynligvis kriterierne for diagnosen PTSD. Disse forhold er ganske enkelt inhumane og i SDS mener vi ikke, at dette er måden at behandle medmennesker på. Medmennesker der er flygtet fra krig, fordi der ikke var en anden udvej. Udrejsecentrene skal derfor lukkes, og i stedet skal vi vise respekt og solidaritet i måden vi behandler vores nyankomne venner på en måde, som tager hensyn til de ar, som krig og flugt bringer med sig.

Fjern ghettopakken!

Regeringen præsenterede i 2018 deres udspil til at komme “ghettoerne” til livs og gøre op med parallelsamfund. Dette udspil betyder, at flere velfungerende boliger skal rives ned og boligområderne skal omdannes sideløbende med, at beboersammensætningen skal ændres. Ændringen i beboersammensætningen betyder konkret, at mennesker på overførselsindskomster ikke vil have samme mulighed for at kunne flytte ind i en billig almen bolig. En anden del af ghettopakken er, at boligområderne skal have en styrket politiindsats og højere straffe ved hjælp af skærpede strafzoner.

I SDS er vi imod denne nedrivningspolitik, da vi ikke mener, at det er nødvendigt at rive velfungerende bygninger ned, som endda er til at betale. Det skal være muligt at finde en lejebolig uanset omstændighederne i livet og derfor støtter vi Almen Modstand, som også kæmper mod nedrivningerne. SDS er desuden medskrivere på dette debatindlæg om nedrivningspoltikken.

Nej tak til paradigmeskiftet!

Paradigmeskiftet, eller Lov 140, som blev stemt igennem af Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indeholder markante stramninger på udlændingeområdet. Blandt andet at alle nyankomne flygtninge er i Danmark på midlertidigt ophold og skal sendes retur til deres hjemland, så snart det er muligt. Derudover indføres selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsen (tidligere integrationsydelse), som skal henvise til, at alle flygtninge skal tage ansvar for deres egen forsørgelse og desuden sættes ned med 2.000 kroner om måneden.

Paradigmeskiftet er altså en måde hvorpå Danmark hurtigst muligt kan slippe af med mennesker, som er flygtet fra krig og undertrykkelse. I SDS er vi uenige i denne måde at behandle vores medmennesker på og vi mener, at man i stedet for strammere retningslinjer og midlertidighed burde fokusere på, hvordan vi bedst muligt støtter familierne på flugt, så de ikke skal udsættes for fattigdom, eksklusion og usikkerhed endnu engang.

Stem velfærd – for alle!

Danmark har altid brystet sig af at være et velfærdssamfund med højt til loftet og mange muligheder uanset ens socioøkonomiske baggrund. Alligevel er der en tendens til, at flere og flere politikere vil skære på velfærden til fordel for skattelettelser. I SDS har vi tre konkrete idéer til, hvordan vi kan passe på velfærden i Danmark.

Flere billige boliger!

Hjemløsheden blandt unge stiger og stiger. Det samme gør boligpriserne i landets studiebyer. Studieoptaget alene skaber et akut behov for 24.000 boliger om året, og for de fleste studerende er det en hård kamp at finde en bolig, som er til at betale på en SU. Som studerende er vi derfor afhængige af den almene boligsektor, hvor priserne er til at betale uanset størrelsen på vores forældres pengepung.

I SDS er vi derfor imod nedrivningerne af velfungerende almene boliger og foreslår i stedet at øge antallet af billige boliger, blandt andet ved at kigge på beskatning ved forældrekøb, hvor pengene i stedet kan gå til en almen studieboligfond.

Lavere pensionsalder!

Alle har ret til en værdig tilbagetrækning efter et langt arbejdsliv! Debatten om pensionsalder raser derudaf under valgkampen, og der kommer forskellige forslag som blandt andet udvidet seniorførtidspension og tidligere pension til borgere, der har fysisk hårdt arbejde.

Men vi mener, at der er behov for en mere nuanceret holdning i debatten om pensionsalder. For selvfølgelig skal vi tage hånd om de mennesker, der bliver fysisk nedslidt af mange år i et fysisk hårdt arbejdsmiljø. Men vi bliver også nødt til at huske de områder med psykisk hårde arbejdsmiljøer. Vores kommende profession bliver for eksempel igen og igen vurderet til at være den mest stressede faggruppe. Og kan vi holde til det i længden?

Derfor mener vi i SDS, at pensionsalderen skal være lavere for alle, uanset arbejdsbaggrund. Det skal nemlig være muligt at have gode og aktive seniorår.

Investér i socialt arbejde!

Vi har brug for investeringer i socialt arbejde. Både fordi det kan betale sig økonomisk, men også især fordi, det kan betale sig menneskeligt. Investeringerne kan nemlig bidrage til, at vi som kommende socialrådgivere får bedre mulighed for at gøre den forskel for de udsatte borgere, som vi så inderligt brænder for, blandt andet gennem en mere skræddersyet og helhedsorienteret indsats.

Socialrådgivernes arbejdsmiljø er under massivt pres. Vores faggruppe bliver igen og igen vurderet til at være den mest stressede faggruppe. Og også her vil investeringer i socialt arbejde kunne have en væsentligt betydning; for hvis vi er flere om at dele arbejdsbyrden, så får vi også bedre tid og mulighed for at udøve godt og fagligt socialt arbejde. I kan læse meget mere om investeringsmodeller i socialt arbejde her.